Dokumenty

Stowarzyszenie Wolimierz, jest organizacją społeczną, działającą zgodnie z aktualnym prawodawstwem dotyczącym zarówno organizacji pozarządowych, jak i podmiotów ekonomii społecznej – ze względu na prowadzoną działalność odpłatną.

W naszych działaniach staramy się zachowywać najwyższe standardy transparentności i partycypacji. Wszystkie decyzje władz Stowarzyszenia są rejestrowane i w zależności od charakteru przedstawiane do wglądu komisji rewizyjnej lub prezentowane publicznie. Zarząd działa w oparciu o decyzje Walnego Zgromadzenia Członków.

Do pobrania:

Sołectwo i Stowarzyszenie Wolimierz.