Statut

Do pobrania

Cele i sposoby działania (rozdział II statutu)

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Wolimierz w gminie Leśna, wspieranie demokracji i budowania społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej społeczności, ochrona interesów społeczności lokalnej oraz swoich członków w ramach obowiązującego porządku prawnego, wypowiadanie się w sprawach publicznych..

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Promocja wsi Wolimierz
 2. Organizowanie i prowadzenie działalności na rzecz rozwoju infrastruktury wsi Wolimierz
 3. Wspieranie inicjatyw mieszkańców Wolimierza, służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
 4. Kształtowanie dobrych nawyków estetycznych wśród mieszkańców Wolimierza
 5. Kreowanie, inspirowanie oraz wspieranie aktywności obywatelskiej.
 6. Działania na rzecz ochrony lokalnej przyrody, krajobrazu i dziedzictwa historycznego jako wartości szczególnie cennych dla tego obszaru.
 7. Wspieranie rozwoju rolnictwa ekologicznego.
 8. Wspieranie inicjatyw edukacyjnych, kulturalnych i artystycznych, organizowanie imprez kulturalno-rekreacyjnych.
 9. Prowadzenie działalności edukacyjnych na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.
 10. Promowanie i wspieranie turystyki wiejskiej oraz agroturystyki.
 11. Współpracę z instytucjami samorządowymi i państwowymi w zakresie rozwoju wsi Wolimierz.
 12. Odkrywanie i promowanie dziedzictwa tego obszaru.
 13. Inicjowanie i wspieranie kontaktów oraz współpracy pomiędzy polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi o podobnym zakresie działania.
 14. Podtrzymywanie i przywracanie tradycyjnych rzemiosł, wspieranie oraz promocja lokalnego wzornictwa, artystów i rzemieślników.
 15. Publikowanie wydawnictw o tematyce zgodnej z profilem działania Stowarzyszenia.
 16. Monitorowanie procesów rozwoju lokalnego i pełnienie funkcji strażniczych.
 17. Opracowywanie materiałów analitycznych w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego.
 18. Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów.
 19. Nadawanie odznak organizacyjnych, tytułów honorowych oraz przyznawanie nagród za działania na rzecz rozwoju lokalnego.
 20. Prowadzenie działalności gospodarczej na rzecz stowarzyszenia.
§ 9

Stowarzyszenie może realizować również zadania publiczne w zakresie:

 1. działalności charytatywnej,
 2. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 3. działalność na rzecz integracji kulturowej mieszkańców wsi,
 4. ochrony i promocji zdrowia,
 5. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 6. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 7. działalność i rozwój gospodarczy , w tym rozwój przedsiębiorczości,
 8. działalność wspomagająca rozwój energii odnawialnych i budownictwa ekologicznego,
 9. nauki, edukacji, oświaty, wychowania,
 10. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 11. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 12. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 13. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 14. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 15. promocji i organizacji wolontariatu,
§ 10

Stowarzyszenie może prowadzić działania w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego.

Sołectwo i Stowarzyszenie Wolimierz.