Czy Wolimierz będzie miał świetlicę?

Na to pytanie odpowiedzą wkrótce Radni Rady Miejskiej w Leśnej. Jutro odbędzie się pierwsze spotkanie z komisjami Rady, na których przedstawimy argumenty za tym, że w Wolimierzu świetlica jest bardzo potrzebna. W imieniu sołectwa i Stowarzyszenia Wolimierz, w posiedzeniach komisji weźmie udział Szymon Surmacz, prezes stowarzyszenia, który przygotował umieszczone niżej pismo do naszych Radnych.

Oczywiście – wpisanie planu budowy świetlicy do nowego budżetu to dopiero pierwszy krok, ale ten zawsze jest najważniejszy 🙂 Jeśli leśnianscy Radni przychylą się do naszego wniosku to kolejnym będzie przygotowanie przez gminę we współpracy z mieszkańcami Wolimierza wniosków o dofinansowanie budowy ze środków unijnych lub przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich.

Treść pisma złożonego dzisiaj do Biura Rady Miejskiej w Leśnej:


Wolimierz. 21.08.2015

Świetlica w Wolimierzu – uzasadnienie

Szanowni Państwo Radni Miasta i gminy Leśna.

Zwracamy się do Was w imieniu mieszkańców sołectwa Wolimierz z wnioskiem o pozytywne rozpatrzenie planów budowy świetlicy przysłupowej w naszej wsi. Umieszczenie budowy świetlicy w budżecie gminy umożliwi przygotowanie formalności i wykonania prac niezbędnych do pozyskania środków zewnętrznych (UE, PROW, INTERREG itd), dzięki którym można będzie sfinansować budowę obiektu.

Budowa świetlicy w Wolimierzu została zapisana w Sołeckiej Strategii Rozwoju (przyjętej uchwałą Rady Miejskiej w Leśnej nr XXXI/234/2013 z 28.02.2013 r.) i Planie Odnowy Miejscowości Wolimierz (przygotowanym we współpracy z LGD Partnerstwo Izerskie) jako jedno z najważniejszych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną.

W Planie Odnowy, w 2012 r zapisano m.in. „Stworzenie swoistego centrum wsi (budowa świetlicy), to zadanie, które pobudzi lokalne społeczeństwo do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia nowych wartości na wsi poprzez organizację różnego rodzaju imprez kulturalno-oświatowych oraz kultywowania tradycji wiejskich, itp. Znajdą tam lepsze warunki do działania aktywne w tej chwili grupy mieszkańców, zwłaszcza dzieci i młodzież.”

W ostatnich latach, mieszkańcy Wolimierza wielokrotnie pokazali, że potrafią wspólnie pracować na rzecz swojej wsi, dbać o nią i rozwijać w taki sposób, że pokazywana jest jako wzór i przykład do naśladowania daleko poza granicami naszej gminy. Aktywność mieszkańców i intensywność kontaktów międzyludzkich przekłada się na rozwój gospodarczy wsi, która staje się jedną z ważniejszych wizytówek i marek w gminie Leśna.

Na kolejnych stronach zaprezentujemy atuty Wolimierza i argumenty przemawiające za tym, że budowa świetlicy – publicznej przestrzeni, którą mieszkańcy będą mogli zagospodarować i wykorzystać:

 • dla lepszej integracji – budowania kapitału społecznego,

 • dla rozwoju edukacji – wzrostu kapitału ludzkiego i w efekcie

 • dla lepszego rozwoju gospodarczego (m.in. poprzez mechanizmy ekonomii społecznej)

nie jest zwyczajnym „wydatkiem” czy „kosztem” który trzeba ponieść, ale mądrą inwestycją w rozwój społeczno-gospodarczy gminy.

Potencjał wsi i aktywność społeczna

Wolimierz należy obecnie do najbardziej rozpoznawalnych miejsc (nazw i marek) w gminie Leśna. Jeśli użyjemy jako wskaźnik rozpoznawalności liczbę wyników w Google, to fraza „Wolimierz” pokazuje obecnie 163 tys wyników, tyle samo co „Zamek Czocha” i siedem razy więcej niż sama „Gmina Leśna” (26.800 wyników). Wspomnienia i informacje z Wolimierza pojawiają się na blogach, w mediach społecznościowych oraz w portalach regionalnych i tematycznych.

Biorąc pod uwagę potencjał rozwojowy naszej wsi, rosnącą liczbę agroturystyk (prawdopodobnie największa „gęstość” w przeliczeniu na mieszkańców w Polsce) i w konsekwencji liczbę wypoczywających tutaj turystów, można śmiało nazwać Wolimierz „bramą do Pogórza Izerskiego”. Jest to w dużej mierze efekt konsekwentnego wdrażania strategii rozwoju, w której wizja „agroturystycznego Wolimierza z ekomuzeum Łużyckim” ma zapewnić godne warunki życia wszystkim mieszkańcom poprzez rozwój infrastruktury turystycznej i produktu lokalnego.

W 2013 roku Wolimierz otrzymał w konkursie Piękna Wieś Dolnośląska, nagrodę specjalną za zachowanie ładu kulturowego, przestrzennego i aktywność społeczną. W werdykcie, jury napisało m.in. „miejsca publiczne – wiejski rynek czy place spotkań wykonane są z wielką dbałością, by wpisać się w panujący tu sielski krajobraz. Całości dopełniają niezwykli mieszkańcy, którzy dbając o własną tożsamość kultywują tradycje, działają na rzecz integracji oraz nieustannie o poprawę estetyki swojej małej ojczyzny.” Rok później, wyróżnieniem za stworzenie systemu promocji i budowania wizerunku sołectwa utrwaliliśmy swoją wysoką pozycję ambitnych debiutantów w tym najważniejszym konkursie dla obszarów wiejskich w województwie dolnośląskim.

Na terenie Wolimierza działa obecnie sześć organizacji pozarządowych, co również jest ewenementem biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców. Stowarzyszenie Wolimierz, Fundacja na rzecz wspierania Kultur Alternatywnych i Ekologicznych, Fundacja Atelier Wolimierz, Fundacja Psia Kuźnia, Stowarzyszenie Teatr Młodego Widza, i Laboratorium Aktywności Społecznej (filia łódzkiego stowarzyszenia Obywatele Obywatelom) to organizacje, które mogłyby wykonywać znacznie więcej działań na rzecz mieszkańców sołectwa i okolicy, gdyby wieś posiadała całoroczne miejsce – budynek i salę na aktywność społeczną. Obecność tylu aktywnych organizacji pozarządowych jest najlepszą gwarancją na to, że Wolimierz nie będzie miał problemów ze zdobyciem środków na wyposażenie świetlicy, a jej sale przez cały rok będą tętniły życiem.

Podczas zebrań wiejskich, konkursów „Piękna Wieś” i festynów, które odbyły się w ostatnich latach, mieszkańcy Wolimierza wielokrotnie udowadniali, że mają wiele talentów, którymi są gotowi się dzielić – jeżeli tylko będą mieli przygotowane do takiej aktywności miejsce.

Aktualny stan realizacji strategii rozwoju Wolimierza można określić jako dobry, ambitny start. Budowa świetlicy wprowadziłaby naszą społeczność na kolejny etap rozwoju i społecznej integracji.

Potrzeby i problemy

Mówiąc „świetlica wiejska” – często myśli się „miejsce gdzie stoi stół do ping ponga i można zrobić dla dzieci Mikołajki”. Dla nas świetlica to coś znacznie więcej. Przede wszystkim ma być miejscem edukacji, samoorganizacji i integracji społecznej, przestrzenią wymiany doświadczeń i wiedzy między młodzieżą a seniorami czy „starymi” a „nowymi” mieszkańcami wsi a także dodatkową atrakcją turystyczną, zwiększającą walory nasze gospodarcze. Kluczowe potrzeby i problemy mieszkańców Wolimierza, zebrane zostały w strategii rozwoju. Można je zestawić w następujących punktach:

 • utrata w latach ’90 budynków komunalnych, w efekcie przestrzeni publicznej do realizacji działań społecznych (stary budynek szkoły, świetlica po pożarze, remiza OSP przeszły w ręce prywatne, mieszkańcy od ponad 20 lat nie mają wspólnego miejsca służącego integracji);

 • związane z Wolimierzem organizacje pozarządowe realizują swoje działania albo w Pobiednej (Stacja Wolimierz, Atelier Wolimierz, zespół szkolno-przedszkolny) albo ograniczają się do działań, które można zorganizować w plenerze w sezonie letnim;

 • brak łatwo dostępnej komunikacyjnie oferty dla osób starszych; z niewielkiej oferty świetlicy w Pobiednej (np. kursy komputerowe, czy imprezy integracyjne) korzystają nieliczni wolimierzanie;

 • niewystarczająca oferta spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, brak dodatkowych zajęć pozalekcyjnych;

 • brak świetlicy wskazywany jest jako najważniejszy problem społeczności Wolimierza (pierwsze miejsce w „słabościach” w analizie SWOT);

 • brak całorocznego miejsca spotkań powoduje, że mieszkańcy Wolimierza nie mają gdzie uwolnić swojej energii i jest jedną z najważniejszych przeszkód w aktywizacji i integracji społeczności;

 • brak publicznej przestrzeni, sal mogących pełnić funkcje edukacyjne i gospodarcze nie pozwala w pełni wykorzystać potencjału związanego z odwiedzającymi Wolimierz setkami turystów rocznie.

W odpowiedzi na te problemy, przygotowaliśmy wstępny plan działania dla Wolimierskiej świetlicy.

Plan działania świetlicy w Wolimierzu

 • Realizacja programów i projektów edukacyjnych. Wykorzystując potencjał organizacji pozarządowych możemy przygotować atrakcyjną ofertę samokształceniową dla mieszkańców wsi i okolicy.

 • Sala do spotkań towarzyskich i spędzania czasu wolnego. Chcemy żeby świetlica była otwarta przez cały rok i pełniła funkcje społecznej „kawiarni”, miejsca gdzie zawsze można przyjść, porozmawiać, pograć w gry, poczytać książkę, skorzystać z internetu.

 • Spotkania integracyjne – planowane z wyprzedzeniem spotkania celowe i okolicznościowe służące integracji i aktywizacji mieszkańców. Głównym organizatorem będzie sołectwo i Stowarzyszenie Wolimierz.

 • Biblioteka – zamierzamy przygotować księgozbiór zwiększający kompetencje, umiejętności oraz świadomość obywatelską i społeczną osób korzystających ze świetlicy. Organizacje pozarządowe w Polsce wydają wiele ważnych książek i publikacji na tematy społeczne, ekonomiczne, czy dotyczące aktywizacji społecznej, które możemy łatwo pozyskać wykorzystując kontakty Stowarzyszenia Wolimierz i Laboratorium Aktywności Społecznej. Już mamy przygotowany wstępny zbiór liczący ponad 40 publikacji.

 • Dyskusyjne kluby filmowe – dzięki internetowi i rozwojowi telewizji cyfrowej oglądanie filmów w domowym zaciszu staje się czymś oczywistym i banalnym. Jednak popularność zyskują małe kluby dyskusyjne, gdzie wartością nie jest sam pokaz filmowy, a możliwość wymiany poglądów i wrażeń z innymi widzami.

 • W ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego, Stowarzyszenie Wolimierz będzie mogło sprzedawać pamiątki, rękodzieło oraz usługi turystyczne i edukacyjne. Będzie to forma aktywizacji ekonomicznej wolimierzan, dodatkowa atrakcja turystyczna, a część uzyskanych przychodów pomoże utrzymać świetlicę i dofinansować działalność nieodpłatną kierowaną do mieszkańców wsi.

 • Wykorzystanie planów budowlanych świetlicy przysłupowej, przygotowanych przez Stowarzyszenie „Dom Kołodzieja” ze Zgorzelca, obniży koszty i przyspieszy proces budowy, wpłynie też pozytywnie na estetykę wsi i stanie się atrakcją turystyczną.

 • Działki dookoła świetlicy, zostały zgłoszone przez sołectwo i Stowarzyszenie Wolimierz do planu zagospodarowania przestrzennego jako teren rekreacyjno-sportowy, przeznaczony na cele publiczne. Wniosek ten został pozytywnie rozpatrzony, co w wieloletnim planie pozwoli nam stworzyć wokół świetlicy Centrum Wolimierz – teren parkowo-rekreacyjny z altanami, amfiteatrem, placem zabaw czy ścieżkami zdrowia.

 • W świetlicy i wokół niej chcemy utworzyć także mini muzeum / izbę regionalną, która ma być nie tylko „wystawą” np. dawnych narzędzi rolniczych, czy rzemieślniczych, ale też żywym miejscem aktywnej edukacji, gdzie turyści mogliby korzystać z zajęć przygotowywanych przez mieszkańców wsi (rękodzieło, sztuka ludowa, tradycyjne zajęcia i ginące umiejętności).

 • Przy izbie regionalnej planujemy punkt informacji turystycznej promujący przede wszystkim atrakcje gminy Leśna. Wolimierz jest aktualnie największą bazą noclegową w naszej gminie, jest to więc najlepsze miejsce do zachęcania turystów do odwiedzania atrakcji położonych na północ do naszej wsi.

 • Organizacja wizyt studyjnych, programów edukacyjnych dla firm z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i wolontariatu pracowniczego. Zrealizowane w 2014 i 2015 r przez Stowarzyszenie Wolimierz imprezy edukacyjne dla firm i instytucji zostały przez nie bardzo dobrze ocenione i powinny znaleźć się w stałej ofercie Wolimierza. Potencjalne przychody (działalność odpłatna pożytku publicznego) zrównoważą koszty utrzymania świetlicy i jej pracowników.

Podsumowując, nasze plany wobec wiejskiej świetlicy wykraczają daleko poza standardowe funkcje pełnione przez tego rodzaju budynek. Mamy potencjał i wiedzę, żeby stworzyć Wiejski Ośrodek Edukacji i Kultury, nawiązujący do najlepszych tradycji Uniwersytetów Ludowych.

Aspekty formalne

 • Wolimierz posiada aktualną Strategię Rozwoju i Plan Odnowy Miejscowości. W zapisach tych dokumentów budowa świetlicy wymieniana jest jako najważniejszy cel na lata 2014-2018.

 • Analiza SWOT w Planie Odnowy wskazuje brak świetlicy jako najważniejszą słabość hamującą rozwój społeczny.

 • Wszystkie działające na terenie Wolimierza organizacje pozarządowe są aktywne, pozyskują środki na swoją działalność, są wiarygodnymi partnerami przy składaniu wniosków o dofinansowanie zewnętrzne.

 • Stowarzyszenie Wolimierz, planuje zawiązanie formalnych partnerstw z organizacjami z obszarów wiejskich w Niemczech i Czechach. Wsparcie w zawiązaniu tych partnerstw uzyskamy dzięki współpracy ze stowarzyszeniem Pogranicze z Lubania. Dodatkowym atutem będzie też publikacja referatu prezesa Stowarzyszenia Wolimierz, Szymona Surmacza w najważniejszym europejskim piśmie dotyczącym odnowy wsi Dorferneuerung international nr 22 (wiosna 2014) uwiarygadniająca Wolimierz jako wieś łączącą tradycje z nowoczesnością.

 • Aktualnie podejmujemy działania (sołectwo i stowarzyszenie) w partnerstwie z wieloma organizacjami, urzędami i firmami:

  • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (udział w programie Odnowa Wsi Dolnośląskiej, udział i organizacja wizyt studyjnych, przygotowania do dołączenia do ogólnopolskiej sieci Najciekawszych Wsi).

  • Stowarzyszenie Pogranicze – Inkubator dla organizacji pozarządowych w Lubaniu (udział w konferencjach, szkoleniach, wyjazdach studyjnych).

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pobiednej (realizacja zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły, wyposażenie szkolnej pracowni komputerowej w tablety graficzne, przygotowanie stanowisk komputerowych do edukacji graficznej, stała wystawa projektowa Akademii Orange)

  • Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Panato z Wrocławia (najlepsze przedsiębiorstwo społeczne woj. dolnośląskiego 2013, współpraca przy organizacji wizyt studyjnych i rozwoju produktu lokalnego).

  • Sieć Ekomuzeum Izerska Wieś (w sieci aktywnie działa kilka agroturystyk i wolimierska artystka Magda Kuźniarz – Szklana Kuźnia).

  • Firmy doradcze BeGood Consulting, GO Responsible, Katalizator.BIZ zajmujące się tematyką wolontariatu pracowniczego i CSR zapewniają kontakt z partnerami biznesowymi, mogącymi wspierać nas finansowo i poprzez darowizny rzeczowe.

  • Okazjonalna współpraca i dobre relacje z innymi organizacjami pozarządowymi w sąsiedztwie – LGD Partnerstwo Izerskie, Stowarzyszenie Unia Izerska, Stowarzyszenie Marzenia z Leśnej, Stowarzyszenie Rozwoju Olszyny i inne.

  • Aktywny udział wolimierzan i wolimierskich organizacji w konsultacjach, kształtowaniu dokumentów strategicznych gminy takich jak studium i plan zagospodarowania przestrzennego, strategia rozwoju, uchwała o trybie konsultacji społecznych i inne.

 • Umiejętność przygotowania, realizacji i rozliczania dotacji jest dodatkowym atutem uwiarygadniającym Wolimierz w zakresie wyposażenia i utrzymania świetlicy.

Podsumowanie

Bez wsparcia gminy, budowa świetlicy nie będzie możliwa. Większość dofinansowań na rozbudowę infrastruktury nie leży w zasięgu wiejskich organizacji pozarządowych – niezbędny jest udział gminy jako operatora i beneficjenta środków przeznaczanych na inwestycje w obszarach wiejskich.

Biorąc pod uwagę dotychczasową aktywność społeczną, kulturalną i gospodarczą mieszkańców wsi, a szczególnie rozwój i promocję Wolimierza w ostatnich kilku latach, można śmiało założyć, że budowa świetlicy będzie istotną inwestycją mającą znaczenie dla całej gminy.

Planowane przez nas działania kulturalne i edukacyjne, które będą odbywały się w nowym budynku, przełożą się na rozwój społeczny i aktywizację mieszkańców sołectwa, i będą inspiracją dla naszych sąsiadów. Wolimierz staje się jedną z bardziej rozpoznawalnych marek turystycznych w naszej gminie. Wzmocnienie tego potencjału wpisuje się bardzo dobrze w Strategię Rozwoju Gminy Leśna oraz plany inwestowania w turystykę i produkt lokalny jako istotnej, strategicznej gałęzi rozwoju gospodarczego.

Jesteśmy przekonani, że Centrum Wolimierz, dzięki budowie „serca” w postaci przysłupowego budynku świetlicy, szybko stanie się nie tylko chlubą sołectwa, ale także całej gminy. Nasze plany doskonale wpisują się w zarysowaną w zeszłym roku wizję, zapisaną w Strategii Rozwoju Gminy Leśna do roku 2025: „Gmina LEŚNA to gmina turystyczna i przedsiębiorcza, dążąca do wykorzystania potencjału przyrodniczo – krajobrazowego i kulturowego oraz potencjału swojego położenia. Siłą napędową lokalnej gospodarki są kreatywni i przedsiębiorczy mieszkańcy. Gmina Leśna to także integrująca się ciągle wspólnota mieszkańców.”

Mamy nadzieję, że Rada Miejska w Leśnej, doceni dotychczasowe wysiłki niewielkiej liczebnie, ale silnej duchem współpracy społeczności Wolimierza i przychyli się do naszej prośby o wpisanie budowy wolimierskiej świetlicy do budżetu gminy. W dłuższej perspektywie skorzystają na tym wszyscy mieszkańcy gminy Leśna.

Z poważaniem

W imieniu mieszkańców sołectwa Wolimierz:

Sołtys: Monika Fijałkowska-Mokosa
Radna Rady Miejskiej w Leśnej: Teresa Kęska
Rada sołecka: Barbara Ferenc, Monika Gryniewicz, Jagna Jankowska
Zarząd Stowarzyszenia Wolimierz: Szymon Surmacz